نویسنده -cyberpajoohi

بررسی

توئیتر و نژادپرستی

توئیتر و نژادپرستی نگارنده: مهسا یزدانی، کارشناس ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه تهران چکیده با ظهور...